Holy Hip Hop DataBase

[switch to browse mode]


Search info

[advanced search]

Brotha-E & Mr. D-Note - Grindin!

Release:Grindin!
MyHHHdb
(what is this?)
Media:[Audio CD]
Released:2006
Recordlabel:Reach Teach Touch/Tru Life Records
Info:1. Grindin!
2. Boyz In Tha Hood
3. West Coast Evangelist
4. Dedicated
5. Stackin'
6. Get Yo Handz Up
7. Shake Em Off
8. Undaground
9. One God
10. Gang Bangin'
11. Hybernation
12. Why Me?
13. Baby Girl
14. Final Call
Rating:This release is not rated yet   Sign up or login to submit your vote

Add a review

Original author/source
Review
Review:Nam Mf4 A Di d0e0 Phật KcdNH MỪNG PHẬT ĐẢN NĂM 2555 Đại Lễ Phật Đản the1ng Tư ne0y Cung nghinh Xe1 |Lợi rước hf4m nay Phật Tử tề lựu nơi đe2y Trang nghieam trịnh trọng tre0n đầy đức tin Lf2ng tri e2n lean Đức Thế Tf4n Nguyện cầu tam bảo ban ơn nhờ Đời le0 bể khổ mau qua Tu the2n tedch đức để me0 an vui Niệm hương bạch Phật cung thỉnh Nge0i Cầu xin thoe1t khỏi đời trầm lue2n Nam Mf4 Bồ Te1t Quan c2m Mười phương chư Phật the0nh te2m kinh cầu. Tụng kinh Khe1nh Đản qủa nhiệm mầu Hỷ, Sả,Từ Bi hưởng phước mau Ăn chay niệm Phật nhu cầu Tham, Se2n, Si thoe1t buồn rầu mau qua. Mf9a Phật Đản 2555-2011 Lea Đắc Le3
source: Tajir, added: Oct 29, 2015

[Support us] [About us] [Contact us] [MyHHHdb] [Charts] [RSS Feed] [Links] [Admin area]:: ©2006-2020 BusyR. :: Powered by BusyR.com :: Donate [LTC LVayhECu7YTw9sxmfhG7ZgD4z75scoqeVN]